Logens historie:

 

Det første skridt bliver taget. 

Dannelsen af en ny forening (loge) havde ofte været drøftet blandt brødrene i Broderloge nr. 27 Ansgar, Aalborg.

Efter at br. eksm. A.F. Olsen og br. Marius Kjær på en rejse fra København til Aalborg indgående havde drøftet sagen, henvendte br. Kjær sig i august måned 1921 til br. dep. storsire Skeel for hos ham at få oplysninger om, hvorledes sagen skulle gribes an.

Den 10. august modtog br. Kjær svaret, samt et eksemplar af love for foreninger.

Br. Marius Kjær henvendte sig derefter til br. Sperling Andersen og br. Brint-Nielsen loge 27 Ansgar, og disse udpegede da i forening så mange af >>Ansgar<< logens brødre, at der i alt blev 20 brødre, som man mente havde interesse i sagen.

I det efterfølgende møde i loge nr. 27 Ansgar blev hele sagen fremført af br. eksm. A.F. Olsen og br. Marius Kjær. Hele tanken blev meget velvilligt modtaget af samtlige brødre (hvem vi altså kan takke for, at loge nr. 54 Hans Tausen et år senere så dagens lys).

Den 27. september sammenkaldtes alle 20 brødre til et møde i logens samlingsværelse, hvor br. Marius Kjær bød velkommen og redegjorde, hvorfor foreningen ønskedes dannet, og på hvilket grundlag han havde tænkt sig, at den kunne dannes, ligesom han ønskede, at der valgtes en dirigent til at lede forhandlingerne. Br. L. Mørck blev valgt hertil.

Br. Mørck anmodede br. Kjær om at give oplysninger angående foreningens start, dens forhold overfor loge nr. 27 Ansgar, osv. - osv.

Efter en livlig diskussion om den nye forenings (og senere logens) forhold til vor moderloge nr. 27 Ansgar, samt nogle økonomiske betragtninger, udtalte br. Marius Kjær: I aften dannes der kun forening, og der sker altså ikke andet, end at vi betaler indskud og kontingent!

Br. S. Chr. Sørensen udtalte håbet om mere åndeligt udbytte, var klar over de vanskeligheder en ny loge kan komme ud for, og ønskede at få oplysninger om, hvorledes andre loger havde stillet sig ved en sådan amputation.

Br. Marius Kjær hævdede atter, at der kun foreløbig skulle dannes forening. Br. Flensted støttede dette.

Br. Back forespurgte, hvorledes den nye forening ville stille sig overfor de brødre, der senere ønskede at blive optaget i denne. Br. Marius Kjær oplyste, at spørgsmålet om dannelsen af en ny loge jo havde været fremme i >>Ansgar logen i åbent møde<<, hvor forslaget blev velvilligt modtaget. ”Os, der danner foreningen må kunne bestemme, hvem der kan optages”.

Br. Mørck ønskede at få at vide hvilke udgifter, der formentlig ville blive for de brødre, der startede foreningen.

Br. Marius Kjær svarede, at det måtte bestemmes, når foreningen var startet. Foreløbig blev der kun betaling af indskud for eksempel kr. 10,- og et mindre kontingent hver måned.

Br. L. Mørck satte nu foreningens dannelse under afstemning, og efter at br. Kjær på opfordring havde læst udkast til love, blev foreningens dannelse enstemmigt vedtaget.

Foreningens navn diskuteredes, og dette resulterede i, at navnet >>HANS TAUSEN<< blev vedtaget.

Derefter valgtes enstemmigt følgende embedsmænd: Formand br. Marius Kjær, sekretær br. Brint-Nielsen, kasserer br. Sperling Andersen, revisor br. M. Andersen. Som mødeaften valgtes anden og fjerde torsdag i hver måned.

Til at føre videre forhandlinger med loge nr. 27 Ansgar valgtes: Br. A.F. Olsen, br. M. Andersen, br. Marius Kjær.

Derefter blev ansøgningen til Storlogen udfærdiget og underskrevet af 20 brødre.

I brev af 7. oktober fra den dep. storsire meddeltes Storlogens sanktion af foreningens dannelse, og valget af embedsmænd godkendtes.

Den 20. oktober 1921 foretog den dep. storsire installationen af foreningen >>Hans Tausen<<.

Br. Marius Kjær takkede den dep. storsire, loge nr. 27 Ansgars overmester Rasmus Jensen og øvrige brødre for venlige ord og tanker, der var blevet den nye forening til del, idet han lovede efter bedste evne at ville arbejde hen til, at gøre det bedste for foreningen >>Hans Tausen<< til gavn og glæde for såvel moderlogen nr. 27. Ansgar, som for Odd Fellow sagen i sin helhed.

Den store dag.

Torsdag den 23. marts 1922 institueredes Broderloge ”Hans Tausen” i Aalborg under nr. 54.

Dagen viste sig fra morgenstunden i sin fuldeste skønhed, idet solen uafbrudt skinnede fra en klar og skyfri himmel. Vor smukke logebygning øverst prydet med vor Ordens skønne flag badede sig i solskinnet, og enkelte brødre havde stukket Dannebrog ud, for at byen kunne se, at nu var der noget på færde. Det var der jo også.

Lige så smukt som naturen havde tilsmilet os, lige så overstrømmende glade var de gode brødre, indenbys som fremmede, der nu om formiddagen i stiveste puds ilede mod den store forventning, denne glade og indholdsrige begivenhed, der ikke skuffede nogen, ja, der vel for de fleste var en sjælden smuk oplevelse, og som klappede så godt.

Vor store logesal var så fuld af brødre, at yderligere tilgang ville have virket uharmonisk. Alle kom til at sidde, og det var et smukt syn at se Storlogens embedsmænd på de respektive pladser og de festklædte brødre. Der var en værdig stilhed over forsamlingen, da vor storsire lod fribrevet oplæse og overrakte det til den valgte overmester Marius Kjær.

Logens første ordinære møde.

Torsdag den 30. marts 1922 kl. 20 afholdt Broderloge nr. 54 Hans Tausen sit første ordinære møde med br. overmester Marius Kjær i overstolen. Der var mødt 25 brødre.

Br. OM bød logens medlemmer velkommen til dette første møde og takkede alle for deres deltagelse ved institueringen. Br. OM bad brødrene holde godt sammen, så de kunne være noget for logen og for hverandre.

 

Kilde: Et uddrag af  "En kavalkade" udgivet i forbindelse med loge nr. 54 Hans Tausens 75 års dag, 23. marts 1922 - 1997. 

Copyright 2011 Broderloge nr. 54 Hans Tausen, Odd Fellow Palaeet Boulevarden 20C, 9000 Aalborg. Tlf. +45 98 12 52 99